De basisondersteuning is de onderwijsondersteuning die elke basisschool binnen het samenwerkingsverband biedt. Die staat beschreven staat in het schoolondersteuningsprofiel en de schoolgids. Zo weten ouders wat zij in ieder geval van elke school mogen verwachten. Door het onderwijs zo in te richten dat leerlingen kunnen werken op hun eigen niveau en zij hun vaardigheden van jongs af aan leren ontwikkelen, komen scholen het hoogbegaafde kind tegemoet. In Amsterdam en Diemen bestaat er een grote diversiteit aan scholen. Het is ons streven dat iedere school het onderwijs zo inricht dat hoogbegaafde leerling al jong herkend worden en aanbod en aandacht voorhanden is waardoor de leerling zich blijft ontwikkelen.

 

Onze norm voor basisondersteuning

De landelijke evaluatie Passend Onderwijs – afgerond in 2020 – was voor minister Slob aanleiding om een landelijke norm vast te laten stellen voor de basisondersteuning. Deze norm is nog niet bekend. Wij hebben als samenwerkingsverband vooralsnog onze eigen norm voor basisondersteuning op alle scholen vastgelegd. Om het hoge niveau van basisondersteuning te kunnen bereiken, hebben alle basisscholen een intern begeleider aangesteld. Die ziet toe op de uitvoering van de basisondersteuning.

  • De school heeft ten minste de beoordeling voldoende voor de onderwijskwaliteit. Dat betekent dat de school een kwaliteitsoordeel voldoende heeft gekregen van de inspectie. De school scoort voldoende op het onderwijsproces, waaronder de inzet van (extra) ondersteuning, het schoolklimaat, de onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en financieel beheer.
  • De school heeft een planmatige ondersteuningsstructuur. School beschikt over een stappenplan en planning voor leerlingenzorg. Van een leerlingvolgsysteem, de leerlingbespreking tot een Ondersteuningsteam.
  • Er is een doorgaande lijn met de voorschool. Leerlingen met een ondersteuningsvraag mogen bij de start op de basisschool rekenen op voortzetten van de ondersteuning of ten minste een warme overdracht aan de school.
  • De school heeft een veilig, ondersteunend en stimulerend schoolklimaat. Dit houdt in dat de school zich actief inzet voor een veilig schoolklimaat met actief beleid tegen pesten.
  • De school heeft goede samenwerkingsrelaties met ouders. Ouders worden door de school actief betrokken bij het onderwijsproces van hun kinderen. Wanneer leren en ontwikkelen niet vanzelf gaat, is samenwerking tussen ouders en school essentieel. Als ouders aangeven dat het moeilijk voor ze is, zoekt de school samen met hen naar hulp.
  • De school werkt samen met netwerkpartners. Samen met partners zoals de jeugdarts, de ouder- en kindadviseur, leerplichtambtenaar, hulpverleners en politie werkt de school samen aan een veilige leeromgeving voor leerlingen.
  • De school werkt handelingsgericht. Dat wil zeggen dat de school op een systematische en planmatige manier werkt. Dit betekent dat de school het onderwijsaanbod afstemt op de behoeften van de leerlingen. De leraar en de intern begeleider reflecteren systematisch of het handelen van de leraar past bij de behoeften van de leerlingen.
  • De school werkt oplossingsgericht. Iedereen in de school werkt vanuit de oplossing in plaats van uit het probleem. Daarbij staat een goede werkrelatie tussen de leraar, ouder en leerling maar ook tussen de professionals binnen de school centraal.
  • De school kan goed signaleren en differentiëren. School heeft snel zicht op belemmeringen bij kinderen, maar ook op de behoefte aan meer uitdaging. De school kan vervolgens goed inspelen en aansluiten op deze verschillende behoeften.
  • De school draagt zorg voor zorgvuldige overdracht naar een volgende school. Dit betekent dat de school zich maximaal inspant voor een ononderbroken schoolloopbaan van de leerling. Dat betekent dat de school in overleg met ouders bekijkt welke informatie de vervolgschool nodig heeft om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelbehoefte van de leerling. 

Deze basisondersteuning laat onverlet dat een deel van de leerlingen meer ondersteuning of jeugdhulp nodig heeft. Zij kunnen rekenen op een aangepast onderwijs- en zorgaanbod dat de school zoveel mogelijk zelf of met netwerkpartners organiseert. De school onderzoekt samen met ouders en (externe) deskundigen wat de leerling nodig heeft.